معرفی واحد his

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 معرفی واحد his بیمارستان حضرت ابولفضل(ع) کاشمر
سمانه شامکانی
کارشناس آمار و مدارک پزشکی
 
 
 
مسئول واحد آمار و مدارک پزشکی بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع)کاشمر
 
پست الکترونیکی:

 


 بخش آمارومدارك پزشكي بيمارستان حضرت ابوالفضل(ع) درهمان ابتداي تاسيس بيمارستان شروع به فعاليت نمود وجز اولين بخش راه اندازي شده بيمارستان مي باشد

همكاران شاغل دراين بخش عمدتا از فارغ التحصيلان رشته مديريت اطلاعات بهداشتي درماني و آمار ومدارك پزشكي هستند.

وظايف هر بخش عبارتند از :

1-     بخش پذيرش:  پذيرش بيماران سرپايي- پذيرش بيماران الكتيو- پذيرش بيماران اورژانسي- پذيرش بيماران بستري- تعيين تخت براي بيماران بستري دربخش با هماهنگي بخش مربوطه- اخذ مبلغ علي الحساب براي بيماران الكتيو بستري- راهنمايي بيماران ازاد جهت بيمه- اخذ دفترچه بيماران بيمه اي و ارائه آن با دفتر ثبت بيمه به كارشناس بيمه مربوطه- تحويل وسايل بيماران مجهول و صورت جلسه نمودن آن – ثبت دفاتر مربوطه درپذيرش – احراز هويت بيماران فاقدهمراهي – اخذ رضايت عمل از بيماران طبق قوانين ومقرارات قوه قضاييه و قانون مجازات اسلامي.

2-     بخش صندوق مركزي: اخذ مبالغ خدمات ارائه شده دربيمارستان اعم از سرپايي و بستري (ويزيت ،سرم،پانسمان، بخيه،معاينه زايشگاه، اتاق خصوصي، اعزام ، و.....)

3-     بخش ترخيص : ترخيص بيماران ترافيكي وغير ترافيكي بستري وسرپايي براساس مقرارات

4-     بخش آمار: توزيع فرم هاي خام آماري و جمع آوري آنها ، دسته بندي آمارهاي جمع آوري شده و تجزيه وتحليل آمارها و ارائه نموداري آنها، برگزاري كيته آمار بيمارستاني هر2 ماه يكبار دربيمارستان ، ارائه آمار شفاف در كميته هاي بيمارستان از قبيل كميته ترويج زايمان، انتقال خون، مرگ وميرماردان ونوزادان و...ارائه آمار ماهيانه به مركزآمار وفن آوري دانشگاه علوم پزشكي مشهد.ارائه آمار وبه معاونت محترم درمان بهصورت ماهانه- ارائه آمار به مركز بهداشت شهرستان

5-     بخش بايگاني مدارك پزشكي: دريافت ورسيد پرونده هاي وارد شده به بخش –تقسيم بندي پرونده ها جهت كدگذاري و ثبت رايانه ونرم افزار مدارك پزشكي – تحويل از قسمت كد وثبت ، آماده نمودن پوشه براساس سيستم كالركودينگ ، فايل پرونده  در بايگاني در ريدف هاي مشخص 

6-     بخش كدگذاري وثبت پرونده ها: پرونده هاي بيماران براساس  تشخيص اوليه ونهايي مطابق با كتاب ICD-10,ICD9CMكدگذاري و درنرم افزارمربوطه ثبت مي شوند وآمار آن جهت اداره آمارارسال مي گردد.

7-     واحد His: اين واحد كار خودرا ازخرداد1386 دربيمارستان شروع وپس طي دروه آموزشي جهت 4 تن از همكاران اين قسمت توسط واحد نرم افزار دانشگاه  عملا كار نصب وراه اندازي HIS را از مهر1387 با يكسال وقفه توسط يك تن از همكاران اجرا واستارت زده شد كه ابتداي امر قسمت پذيرش بستري نيز به HIS مجهز شد. در دي ماه 1387 واحد آزمايشگاه و پس از آن واحد صندوق به سرور HIS متصل و شروع بكار كردند .سپس با ارتقا سيستم هاي موجود دربيمارستان واحد اسناد سرپايي بيمارستان نيز شروع به كار كرد. نهايتا واحد هاي سي تي اسكن و مديريت ومدارك پزشكي نيز درابتداي سال 1388 شروع بكار كردند.هم اكنون همه بخش هاي پاراكلينيكي و بيشتر بخش هاي بستري درحال كارو فعاليت هستند.