وظایف سرپرست معاونت آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب

- تلاش جهت توسعه بستر آموزشی مناسب (راه اندازی رشته های جدید،مقطع تحصیلی بالاتر)

- تلاش در جهت ارتقای فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی از طریق جذب اعضای هیأت علمی جدید متناسب با نیاز های آموزشی دانشکده

- برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادی مراجع بالاتر

- برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعداد های درخشان

- برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیأت علمی و گروه های آموزشی در فرایند های مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی

- تلاش جهت برقراری ارتباط با سایر واحد های تحت پوشش دانشگاه به منظور ارائه پیشنهاد و جلب همکاری بیشتر آنان در امور آموزشی دانشجویان

- نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی دانشکده

- نظارت بر حسن اجرای مقررات ،آیین نامه ها و قوانین آموزشی

- برگزاری کنفرانس های علمی وکارگاه های آموزشی با توجه به نیاز اعضای زیر مجموعه

 - برگزاری کارگاه های آموزشی با توجه به سرفصل دروس دانشجویان دانشکده در مواقع لزوم

- ارزشیابی درونی گروه های آموزشی واحد های آموزشی تابعه

- ارزش یابی مستمر کارکنان آموزشی

- ارزشیابی فرایند های آموزشی در حال اجرا

- ارزشیابی فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی دانشکده