معاونت آموزشی دانشکده پرستاری کاشمر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دکتر محسن عارف نژاد

سرپرست معاونت آموزشی دانشکده پرستاری کاشمر

 

دکترای میکروبیولوژی

تلفن :05155265403

نمابر: 05155245200

 

                  
   

 

 

Ø        وظایف معاون آموزشی دانشکده

 

 برنامه ریزی و نظارت بر اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب

- تلاش جهت توسعه بستر آموزشی مناسب (راه اندازی رشته های جدید،مقطع تحصیلی بالاتر)

- تلاش در جهت ارتقای فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی از طریق جذب اعضای هیأت علمی جدید متناسب با نیاز های آموزشی دانشکده

- برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی وارائه پیشنهادی مراجع بالاتر

- برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتازو استعداد های درخشان

- برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیأت علمی و گروه های آموزشی در فرایند های مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی

- تلاش جهت برقراری ارتباط با سایر واحد های تحت پوشش دانشگاه به منظور ارائه پیشنهاد و جلب همکاری بیشتر آنان در امور آموزشی دانشجویان

- نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی دانشکده

- نظارت بر حسن اجرای مقررات ،آیین نامه ها و قوانین آموزشی

- برگزاری کنفرانس های علمی وکارگاه های آموزشی با توجه به نیاز اعضای زیر مجموعه

 - برگزاری کارگاه های آموزشی با توجه به سرفصل دروس دانشجویان دانشکده در مواقع لزوم

- ارزشیابی درونی گروه های آموزشی واحد های آموزشی تابعه

- ارزش یابی مستمر کارکنان آموزشی

- ارزشیابی فرایند های آموزشی در حال اجرا

- ارزشیابی فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی دانشکده