وظایف مسئول امور پژوهشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

- برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده

 

- بررسی و ارزيابی ارتقاء اعضای هيات علمی

 

- بررسی و ارزيابی ترفیع پایه سالیانه اعضای هيات علمی

 

- ايجاد تسهيلات لازم جهت بهره گيری اعضای هيات علمی و دانشجويان از منابع اطلاعاتی

 

- ارزشيابی فعاليتهای پژوهشی اعضای هيات علمی و تنظيم گزارش ساليانه

 

- برنامه ريزی و اتخاذ سياستهای مناسب در زمينه گسترش فعاليتهای پژوهشی دانشکده در راستای اولويتهای پژوهشی دانشگاه

 

- اصلاح و تعديل آئين نامه های پژوهشی دانشکده

 

- ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه طرح های تحقيقاتی و پايان نامه های دانشجويی

 

- برگزاری کارگاه های پژوهشی بر اساس نياز مخاطبين

 

- ارزشيابی فعاليت کارکنان حوزه معاونت پژوهشی دانشکده