آرایش ترمی علوم آزمایشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چارت درسی رشته علوم آزمایشگاهی

ترم اول

 

کد درس

نام درس

شماره درس

واحد

تئوری

عملی

پیش نیاز

همزمان

 

2525

اندیشه اسلامی1

135

2

*

 

-

-

 

251

زبان انگلیسی عمومی

135

3

*

 

-

-

 

214056

بافت شناسی

131

1

*

 

-

آناتومی

 

1642414

آزمایشگاه بافت شناسی

133

1

 

*

-

بافت شناسی

 

1642404

شیمی عمومی

131

2

*

 

-

-

 

1642405

آزمایشگاه شیمی عمومی

133

1

 

*

-

شیمی عمومی

 

105

تربیت بدنی1

دختران 135 و پسران 136

1

 

*

-

-

 

214055

آناتومی

131

1.5+0.5

*

*

-

-

 

1642440

روانشناسی عمومی

131

2

*

 

-

-

 

214054

مقدمات آزمایشگاه

131

0.5+0.5

*

*

-

شیمی عمومی

 

214060

کامپیوتر

131

1.5+0.5

*

*

-

-

مجموع

18  واحد

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم دوم

کد درس

نام درس

شماره درس

واحد

تئوری

عملی

پیش نیاز

همزمان

2526

اندیشه اسلامی 2

135

2

*

 

-

-

214057

زیست شناسی سلولی و مولکولی

131

2

*

 

-

بیوشیمی عمومی

214058

فیزیولوژی

131

2

*

 

آناتومی

-

1642407

آزمایشگاه فیزیولوژی

133

1

 

*

-

فیزیولوژی

250

ادبیات فارسی

135

3

*

 

-

-

214062

فوریت های پزشکی

131

0.75+0.25

*

*

-

-

1642415

بیوشیمی عمومی

131

3

*

 

شیمی عمومی

-

1642416

آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

133

1

 

*

-

بیوشیمی عمومی

2530

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

135

2

*

 

-

-

214061

آمار حیاتی و روش تحقیق

131

2

*

 

-

-

مجموع

19 واحد

 

 

 

 

ترم سه

کد درس

نام درس

شماره درس

واحد

تئوری

عملی

پیش نیاز

همزمان

214082

میکروب شناسی عمومی

132

2

*

 

زیست شناسی سلولی مولکولی

-

1642412

آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی

133

1

 

*

 

میکروب شناسی عمومی

1642408

فیزیک حیاتی

131

2

 

*

بیوشیمی عمومی

-

1642424

خون شناسی1

132

3

*

 

فیزیولوژی

-

1642425

آزمایشگاه خون شناسی 1

133

2

 

*

-

خون شناسی1

214063

بیوشیمی پزشکی1

132

2

*

 

بیوشیمی عمومی

-

1642423

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی1

132

1

 

*

-

بیوشیمی پزشکی1

2522

اخلاق اسلامی

135

2

*

 

-

-

214089

کارآموزی1

134

2

 

*

-

-

214076

متون انگلیسی و  ترمینولوژی علوم آزمایشگاهی

132

2

*

 

زبان انگلیسی عمومی

-

مجموع

19 واحد

 

 

ترم چهار

کد درس

نام درس

شماره درس

واحد

تئوری

عملی

پیش نیاز

همزمان

2131

انقلاب اسلامی

135

2

*

 

-

-

214064

انگل شناسی 1

132

2

*

 

زیست شناسی سلولی مولکولی

-

214065

آزمایشگاه انگل شناسی 1

133

1

 

*

-

انگل شناسی 1

214068

ویروس شناسی پزشکی

132

1.75+0.25

*

*

میکروب شناسی عمومی

-

214066

ایمنی شناسی پزشکی 1

132

2

*

 

میکروب شناسی عمومی

-

214067

آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی1

133

1

 

*

-

ایمنی شناسی پزشکی1

214069

بیوشیمی پزشکی2

132

3

*

 

بیوشیمی پزشکی1

 

1642439

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی2

143

1

 

*

 

بیوشیمی پزشکی2

110

تربیت بدنی2

دختران135 و پسران 136

1

 

*

-

-

214059

بهداشت و اپیدمیولوژی

131

1

*

 

-

-

مجموع 

16 واحد

                 

 

ترم پنج

کد درس

نام درس

شماره درس

واحد

تئوری

عملی

پیش نیاز

همزمان

1751622

دانش خانواده و جمعیت

دختران 135 و پسران 136

2

*

 

-

-

214078

ایمونوهماتولوژی و انتقال خون

132

2

*

 

خون شناسی 1

 

214079

آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی و انتقال خون

133

1

 

*

-

ایمونوهماتولوژی و انتقال خون

1642451

قارچ شناسی پزشکی

132

2

*

 

میکروب شناسی عمومی

 

1642452

آزمایشگاه قارچ شناسی

133

1

 

*

 

قارچ شناسی پزشکی

214084

ژنتیک پزشکی

132

2

*

 

زیست شناسی سلولی مولکولی و بیوشیمی پزشکی2

-

1642429

آسیب شناسی عمومی

132

2

*

 

بافت شناسی و خون شناسی1

 

1642430

آزمایشگاه آسیب عمومی

133

1

 

*

 

آسیب شناسی عمومی

214080

باکتری شناسی پزشکی

132

2

*

 

میکروب شناسی عمومی و ایمنی شناسی پزشکی1

-

214081

آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی

133

2

 

*

-

باکتری شناسی پزشکی

مجموع

17 واحد

ترم شش

کد درس

نام درس

شماره درس

واحد

تئوری

عملی

پیش نیاز

همزمان

1115

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

135

2

*

 

-

-

214072

انگل شناسی 2

132

2

*

 

انگل شناسی 1

-

214073

آزمایشگاه انگل شناسی 2

133

1

 

*

 

انگل شناسی2

214077

هورمون شناسی

132

1.75+0.25

*

*

بیوشیمی پزشکی2

-

214085

اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه

132

1

*

 

-

تضمین کیفیت در آزمایشگاه

1642296

اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

132

1

*

 

فیزیک حیاتی و آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی1

-

214074

ایمنی شناسی پزشکی 2

 

1

*

 

ایمنی شناسی پزشکی1

-

214075

آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی2

133

1

 

*

-

ایمنی شناسی پزشکی2

214083

تضمین کیفیت در آزمایشگاه

132

2

*

 

بیوشیمی پزشکی2 و آزمایشگاه خون شناسی2

-

1642444

خون شناسی2

132

2

*

 

خون شناسی1

 

1642445

آزمایشگاه خون شناسی 2

133

1

 

*

-

خون شناسی2

مجموع

16 واحد

 

ترم هفت

کد درس

نام درس

شماره درس

واحد

تئوری

عملی

پیش نیاز

همزمان

214090

کارآموزی در عرصه2

134

4

 

*

کارآموزی در عرصه1

-

214087

آشنایی با بیماری های داخلی

132

2

*

 

خون شناسی2 و بیوشیمی پزشکی2

-

214067

اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه

132

1

 

 

آزمایشگاه انگل شناسی 2و باکتری شناسی پزشکی

 

 

214088

تکنیک های مولکولی و پیشرفته آزمایشگاهی

132

1.5+0.5

*

*

ژنتیک پزشکی

-

1642456

سمینار

132

1

*

 

ارائه در سال آخر تحصیلی

 

2121

تفسیرموضوعی قرآن

135

2

*

 

-

-

214070

دارو شناسی و سم شناسی

132

2

*

 

آسیب شناسی عمومی

 

214071

آزمایشگاه داروشناسی و سم شناسی

133

1

 

*

 

دارو شناسی و سم شناسی

مجموع

15 واحد

 

 

 

ترم هشت

کد درس

نام درس

شماره درس

واحد

تئوری

عملی

پیش نیاز

همزمان

214091

کارآموزی در عرصه3

134

10

 

*

کارآموزی در عرصه2

-

 

 

شماره درس

پایه

131

تخصصی

132

آزمایشگاه

133

کارآموزی در عرصه

134

عمومی دختران

135

عمومی پسران

136