آرایش ترمی فوریت های پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آرایش ترمی (جدیدترین) دانشجویان فوریت های پزشکی

ترم یک

پیش نیاز – هم نیاز

تعداد واحد

عنوان درس

شماره درس

ردیف

-

3

تشریح

1602962

1

-

2

فیزیولوژی

1602963

2

-

2

آشنایی با سازمانهای امدادی

1602965

3

-

2

فرآیند عملیات و اطلاعات فنی

1901107

4

-

1

اخلاق و مقررات حرفه ای

1602922

5

تشریح و فیزیولوژی (هم نیاز)

2

اصول و فنون مراقبت ها

1901106

6

-

2

اخلاق اسلامی

2522

7

-

1

اندیشه اسلامی1

2525

8

-

3

فارسی

250

9

-

2

تنظیم خانواده

405

10

 

20

جمع

                              تتتت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم دوم

پیش نیاز – هم نیاز

تعداد واحد

عنوان درس

شماره درس

ردیف

اصول و فنون مراقبتها

5/1نظری

5/0عملی

قلب

فوریت های داخلی 1

1602966

1

1نظری

تنفس

تشریح و فیزیولوژی

2

نشانه شناسی و معاینات بدنی

1602918

2

نشانه شناسی و معاینات بدنی (هم نیاز)

1

کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بدنی

1602919

3

تشریح و فیزیولوژی

2

تروما 1

1602967

4

تشریح و فیزیولوژی

1

احیای قلبی – ریوی پایه

1901109

5

تشریح و اصول و فنون مراقبتها

2

جابجایی و حمل بیمار

1901108

6

-

3

زبان خارجه

251

7

میکروبشناسی و انگل شناسی

1

بهداشت عمومی

1602913

8

تشریح و فیزیولوژی

2

کلیات دارو شناسی

1402401

9

فرآیند عملیات و اطلاعات فنی

5/0

کارآموزی ارتباطات

1602970

10

اصول و فنون مراقبتها

1

کارآموزی اصول و فنون و مراقبت ها

1901111

11

-

5/1

میکروب شناسی و انگل

1901105

12

 

2

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران

2530

13

 

22

جمع

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم سوم

پیش نیاز

تعداد واحد

عنوان درس

شماره درس

ردیف

تشریح و فیزیولوژی

3

فوریت های داخلی 2

1602973

1

-

1

تربیت بدنی1

105

2

بهداشت عمومی

1

بهداشت روان و فوریت های روانپزشکی

1602977

3

زبان خارجه

1

زبان تخصصی

1602914

4

تروما (1)

5/2

تروما2

1602979

5

احیای قلبی – ریوی پایه

2

احیای قلبی – ریوی پیشرفته

1901110

6

تشریح و فیزیولوژی

1

فوریت های محیطی

1642244

7

فوریت های داخلی 1و2- تروما 1و2

2

فوریت های پزشکی در بلایا

1602984

8

تروما 1و2

2

فوریت های پزشکی در شرایط خاص

1602986

9

فوریت های داخلی 1و2

2

فوریت های پزشکی در گروههای خاص

1602980

10

کارآموزی اصول و فنون مراقبتها

1

اورژانس قلب

کارآموزی فوریت های داخلی 1

1602974

11

5/0

بخش توراکس

تروما 1

1

کارآموزی تروما 1

1642245

12

 

20

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم چهارم (عرصه)

پیش نیاز

تعداد واحد

عنوان درس

شماره درس

ردیف

کلیه واحدهای تئوری و عملی قبل از عرصه

5/0

مسمومین

کارآموزی در عرصه فوریت های داخلی 2 (5/1واحد)

1402402

1

5/0

اعصاب

5/0

سوختگی

 

1

کارآموزی در عرصه احیای قلبی – ریوی (انتوباسیون)

1402403

2

 

1

کارآموزی در عرصه فوریت های اطفال

1402404

3

 

1

کارآموزی در عرصه ترومای 2

1402405

4

 

3

کارآموزی در عرصه پایگاههای فوریتهای پزشکی

1901112

5

 

5/0

کارآموزی در عرصه نگهداری و تعمیر آمبولانس

1402406

6

 

2

فناوری اطلاعات

1652371

7

 

10

جمع