آرایش ترمی پرستاری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه زمان بندي جديد دروس نظري – كارآموزي   كارشناسي پيوسته پرستاری

         ترم اول

 

گروه درس

شماره درس

نام درس

واحد

پيشنياز درس

نظري

عملي

کارآموزي

67

1642207

تشريح

2

 

1.5

0.5

-

67

1642208

فيزيولوژي

3

 

2.5

0.5

-

67

1011222

بيوشيمي

1.5

 

1

0.5

-

67

1011223

ميکروب شناسي

1.5

 

1

0.5

-

67

1011231

اصول و مهارتهاي پرستاري (تئوري)

4

 

2.5

1.5

-

67

1011249

اصول و مهارتهاي پرستاري (کارآموزي)

1

 

-

-

1

67

1602171

روانشناسي فردي و اجتماعي

2

 

2

-

-

 

251

زبان انگليسي عمومي

3

 

3

-

-

 

جمع واحدها

18

 

 

 

 

 

 

      ترم دوم

گروه درس

شماره درس

نام درس

واحد

پيشنياز درس

نظري

عملي

کارآموزي

67

1011221

ژنتيک و ايمونولوژي

2

فيزيولوژي

1.5

0.5

-

67

1642206

فناوري اطلاعات در پرستاري

1

 

0.5

0.5

-

67

1011227

تغذيه و تغذيه درماني

1.5

بيوشيمي

1.5

-

-

67

1011224

انگل شناسي

1.5

 

1

0.5

-

67

1011238

مفاهيم پايه پرستاري

2

اصول و مهارتهاي پرستاري

2

-

-

67

1011252

پرستاري بزرگسالان1/سالمندان 1(کارآموزي) (بررسي بيمار در بخش هاي داخلي و جراحي عمومي

4 هفته 5روزه 5ساعته=102 ساعت)

2

 

-

-

2

67

1011230

فرايند آموزش بيمار

1

 

0.5

0.5

-

67

1602215

بررسي وضعيت سلامت

1

فيزيولوژي

0.5

0.5

-

67

1011232

اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي

1.5

 

1

0.5

-

67

1011228

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريهاي شايع در ايران

1

 

1

-

-

 

2525

انديشه اسلامي 1

2

 

2

-

-

 

2121

انقلاب اسلامي

2

 

2

-

-

 

105

تربيت بدني (1)

1

 

-

1

-

 

جمع واحدها

19.5

 

 

 

 

  

 

 

     ترم سوم

گروه درس

شماره درس

نام درس

واحد

پيشنياز درس

نظري

عملي

کارآموزي

67

1011229

دارو شناسي

2

فيزيولوژي،تشريح،بيوشيمي، انگل شناسي،ميکروب شناسي

2

-

-

67

1011259

کارآموزی فارماکولوژي باليني

(بخشهاي داخلي جراحي)

1

دارو شناسي

-

-

1

67

1602240

زبان تخصصي

2

زبان انگليسي عمومي

2

-

-

67

1011239

پرستاري بزرگسالان /سالمندان 1

(آب والکتروليت،ارتوپدي،گوارش)

3

تشريح، فيزيولوژي، بيوشيمي، ميکروب شناسي، انگل شناسي، مفاهيم پايه پرستاري،  تغذيه و تغذيه درماني

3

-

-

67

1011253

پرستاري بزرگسالان/سالمندان 2(کارآموزي)

(گوارش،ارتوپدي،ارولوژي،نفرولوژي،زنان)

2

پرستاري بزرگسالان/سالمندان 1 (کارآموزي)

-

-

2

67

1011233

پرستاري سلامت فرد و خانواده

1.5

 

1.5

-

-

 

1011236

پرستاري بهداشت مادر ونوزاد

2.5

فرايند آموزش بيمار- دارو شناسي

2.5

-

-

67

1011247

پرستاري بهداشت روان

2

روانشناسي فردي و اجتماعي

2

-

-

 

2526

انديشه اسلامي 2

2

 

2

-

-

 

110

تربيت بدني 2

1

تربيت بدني (1)

-

1

-

 

جمع واحدها

19

 

 

 

 

 

      ترم چهارم

گروه درس

شماره درس

نام درس

واحد

پيشنياز درس

نظري

عملي

کارآموزي

67

1011240

پرستاري بزرگسالان /سالمندان2

(کليه،توليدمثل وپستان،قلب،تنفس)

3

دارو شناسي- پرستاري بزرگسالان /سالمندان 1

3

-

-

67

1011254

پرستاري بزرگسالان/سالمندان 3 (کارآموزي)   

(قلب وعروق،تنفس،عفوني وغدد)

2

پرستاري بزرگسالان/سالمندان 2 (کارآموزي)

-

-

2

67

1011248

پرستاري بيماريهاي روان

2

پرستاري بهداشت روان

2

-

-

67

1011270

پرستاري بهداشت روان (کارآموزي)

1

 

-

-

1

67

1011237

پرستاري در اختلالات سلامت مادر ونوزاد

2

پرستاري بهداشت مادر ونوزاد

2

-

-

67

1011234

پرستاري سلامت جامعه 

1.5

 

1.5

-

-

 

250

فارسي

3

 

3

-

-

 

1751622

دانش خانواده و جمعيت شناسي

2

 

2

-

-

 

2522

اخلاق اسلامي

2

 

2

-

-

 

جمع واحدها

18.5

   

 

 

 

         ترم پنجم

گروه درس

شماره درس

نام درس

واحد

پيشنياز درس

نظري

عملي

کارآموزي

67

1011241

پرستاري بزرگسالان/سالمندان3

  (غدد،عفوني،اعصاب،چشم وگوش،پوست وسوختگي،اتاق عمل،خون)

4

پرستاري بزرگسالان/سالمندان2

4

-

-

67

1011255

پرستاري در مشکلات شايع ايران (کارآموزي)

(اعصاب،چشم،گوش،پوست،سوختگي وخون)

1

 

-

-

1

67

1011271

پرستاري بيماريهاي روان  (کارآموزي)

1

 

-

-

1

67

1011245

پرستاري کودک سالم

2

پرستاري بهداشت مادر ونوزاد

1.5

5.

-

67

1011250

پرستاري بهداشت مادرو نوزاد (کارآموزي)

2

 

-

-

2

67

1011235

پرستاري وبهداشت محيط

1

 

1

-

-

67

1011242

مراقبتهاي پرستاري در منزل

(ديابت،چاقي مرضي،پرفشاري خون،MI،سرطان پستان وپروستات،ضايعات نخاعي،آسم وآلرژي)

2

پرستاري بزرگسالان/سالمندان3

1.5

0.5

-

 

1116

تاريخ امامت

2

 

2

-

-

 

2530

فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

2

 

2

-

-

67

1011225

آمار حياتي مقدماتي

1

 

0.5

0.5

-

67

1011226

تحقيق در پرستاري

1.5

 

1

0.5

-

 

جمع واحدها

19.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ترم ششم

گروه درس

شماره درس

نام درس

واحد

پيشنياز درس

نظري

عملي

کارآموزي

67

1011243

مراقبتهاي جامع پرستاري در بخش هاي ويژه

ICU,CCU) ، دياليز)

3

پرستاري بزرگسالان /سالمندان1 - پرستاري بزرگسالان/سالمندان2 -پرستاري بزرگسالان/سالمندان3

3

-

-

67

1011244

پرستاري اورژانس در بحران ها، و حوادث غير مترقبه

1.5

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريهاي شايع در ايران -

پرستاري بزرگسالان /سالمندان1 -پرستاري بزرگسالان /سالمندان2 -پرستاري بزرگسالان/سالمندان3 - پرستاري در اختلالات سلامت مادر ونوزاد -پرستاري بيماريهاي کودکان 

1

0.5

-

67

1602295

اصول مديريت و خدمات پرستاري

2

 

2

-

-

67

1011256

پرستاري کودک سالم و پرستاري بيماريهاي کودکان(کارآموزي)

2

 

-

-

2

67

1011246

پرستاري بيماريهاي کودکان  (تئوري)

3

پرستاري کودک سالم

3

-

-

 

2131

تفسير موضوعي قرآن

2

 

2

-

-

67

1011251

پرستاری سلامت جامعه  فرد و خانواده ومحيط (کارآموزی)

2

 

-

-

2

67

1011258

پرستاري مراقبت ويژه (کارآموزي) 

CCU,ICU)، همودياليز،پيوند،سوختگي)

1

 

-

-

1

 

جمع واحدها

16.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

               ترم هفتم

گروه درس

شماره درس

نام درس

واحد

پيشنياز درس

نظري

عملي

کارآموزي

67

1011265

کارآموزي در عرصه پرستاري بزرگسالان/سالمندان(1)

2

 

-

-

2

67

1011266

کارآموزي در عرصه پرستاري بزرگسالان/سالمندان(2)

2

 

-

-

2

67

1011267

کارآموزي در عرصه پرستاري بزرگسالان/سالمندان(3)

2

 

-

-

2

67

1011268

کارآموزي در عرصه پرستاري مراقبت در منزل

2

 

-

-

2

67

1011263

کارآموزي در عرصه پرستاري مراقبت ويژه

3

 

-

-

3

 

جمع واحدها

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ترم هشتم

گروه درس

شماره درس

نام درس

واحد

پيشنياز درس

نظري

عملي

کارآموزي

67

1011264

کارآموزي در عرصه پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث غير مترقبه

2

 

-

-

2

67

1011260

کارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت مادر ونوزاد

2

 

-

-

2

67

1011261

پرستاري سلامت جامعه/فرد وخانواده/محيط

2

 

-

-

2

67

1011262

کارآموزي در عرصه پرستاري بيماريهاي کودکان

2

 

-

-

2

67

1602296

کارآموزي در عرصه اصول مديريت خدمات پرستاري

2

 

-

-

2

   

جمع واحدها

10