معرفی ریاست دانشکده

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

download.jpg - 4.71 kB 

دكتر حسن مکارم

سمت: رییس دانشکده پرستاری 

متخصص داخلی

مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر

تلفن مستقیم: ۰۵١۵۵٢٢٧۶۰٧

نمابر: ۰۵١۵۵٢٢٧۵۰١