مركز آموزش بهورزي كاشمر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مرکز آموزش بهورزی کاشمر
مدیر مرکز اموزش بهورزی کاشمر:
سید علیرضا مجیدی
تلفن:55227609-051
آدرس:خیابان شهید باقری-مرکز آموزش بهورزی
 

 

تامين مراقبتهاي بهداشتي اوليه با توجه به شرايط جغرافيائي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه ايراني ، وضعیت اقتصادي و اولويت خدمات بهداشتي ايجاب مي نمايد كه با استفاده از تجارب قبلي خود و ساير كشورهاي جهان ضمن رعايت آداب و سنن فرهنگي جامعه روش مناسبي براي برآوردن نيازهاي اساسي بهداشتي درماني مردم بخصوص در مناطق روستایي و محروم در داخل يك نظام منسجم به كار گرفته شود.

نظام شبكه هاي بهداشتي و درماني شكل مناسب راهكارهاي رسيدن به هدف تامين سلامت عمومي محسوب ميشوند كه در اين راستا مراكز آموزش بهورزي با هدف تربيت نيروي انساني كارآمد مهمترين ابزار كار پيشبرد سطح سلامت جوامع روستايي را در خور نياز و احتياجات آنها بر عهده دارد .

ارائه آموزش صحيح و منطبق با اصول علمي روز تنها راه دستيابي به سطح مطلوب بهداشت و سلامت محسوب مي شود . از طرفي هر نظام براي پاسخگويي به نيازهاي فعلي و نيزگام نهادن برعرصه آينده نيازمند آموزش پرسنل بخش در سطوح مختلف می باشد . تربيت بهورزان ، موفق ترين شيوه در جهت تربيت نيروي انساني با هدف ارائه خدمات بهداشتي مي باشد كه در این زمینه مراكز آموزش بهورزي به عنوان عرصه تربيت بهورزان از جايگاه ویژه ای برخوردار است .

وضعيت مـوجود :

برابرطرح گسترش شبکه شهرستان کاشمر خدمات بهداشتی درمانی را در سطح جوامع روستایی از طریق 10 مرکز بهداشتی درمانی (9 مرکز بهداشتی درمانی روستایی و 1 مرکز شهری)با 48 خانه بهداشت و 80 بهورز زن و مرد ارائه می نمایند. در حال حاضر تمامی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت که در طرح گسترش پیش بینی شده است فعال می باشند. میزان برخورداری نیرو درخانه های بهداشت 3/91درصدبوده (مطابق جدول 1) تعداد کسری بهورز برابر طرح 7نفر بهورز زن و 1نفر بهورز مرد می باشد. پیگیری های لازم جهت مصوب نمودن سایر پست ها برابر طرح گسترش کمک شایانی در ارائه خدمات بهداشتی به جمعیت تحت پوشش خواهدداشت و در حال حاضر کمبود نیروی انسانی تاثیربر ارائه خدمات از نظر کمی و کیفی و حتی انگیزه کارکنان خواهد داشت.

 

بهورز مرد

بهورز زن

نیاز پذیرش

دانش آموز

شاغل

مصوب

طبق طرح

نیاز پذیرش

دانش آموز

شاغل

مصوب

طبق طرح

خانه بهداشت فعال

مرکز

بهداشتی درمانی

-

-

26

25

26

2

2

55

59

64

48

10

 

 

 

جدول شماره 1- تعداد بهورزان زن و مرد شهرستان کاشمرمطابق با طرح گسترش

 

 

 

 

 
 
 
وظایف مراکزآموزش بهورزی:
 
الف) پذیرش وتربیت بهورز ب) بازآموزی

 

مرکز آموزش بهورزی شهرستان کاشمر از سال 1367 شروع به فعالیت نموده تا کنون سیزده دوره آموزش بهورزی (8 دوره بهورز زن و 5 دوره بهورز مرد) را به تعداد184 نفر فارغ التحصیل نموده است. که این بهورزان درکاشمروشهرستانهای همجواربکارگرفته شده اند.
 
 

سیزدهم

دوازدهم

یازدهم

دهم

نهم

هشتم

هفتم

ششم

پنجم

چهارم

سوم

 

دوم

اول

دوره

 

بهورز

12

10

9

7

-

-

10

20

-

19

19

-

23

 

زن

 

-

-

-

-

9

13

-

-

16

-

-

17

-

 

مرد

 

 

جدول شماره2 فارغ التحصيلان بهورزی مرکز آموزش بهورزی شهرستان کاشمر

وضعیت موجودمرکزآموزش بهورزی :

مرکز آموزش بهورزی دارای 5 نفر مربی بوده که یکنفرغیرثابت وپاره وقت و4نفربصورت تمام وقت انجام وظیفه می نمایند.3 نفر از مربیان دارای پست سازمانی مربی از مرکز آموزش بهورزی و 2 نفر نیز فاقد پست مربی می باشند. مدیر مرکز آموزش بهورزی نیزبعنوان رابط آموزش شهرستان،رابط فصلنامه بهورز نیز انجام وظیفه مینماید. یک نفر راننده و یک نفر سرایدار ازبخش خصوصی امور خدماتی مرکز را انجام می دهند.

درحال حاضر همزمان دو دوره آموزشی به تعداد26نفربهورز مرد از شهرستانهای کاشمر،خلیل آباد بردسکن ، نیشابور ، رشتخوار ، مه ولات ،تربت حیدریه وخواف درحال تحصیل هستند.

 

 

مشخصات پرسنلی مرکزآموزش بهورزی

ردیف

نام ونام خانوادگی مربی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

سوابق

آموزشی

 

1

سیدعلیرضامجیدی

لیسانس

مدیرمرکزآموزش بهورزی

1370

 

2

سیدمحمدمولایی

لیسانس

مربی پرستاری

1373

 

3

زهره شکوری مغانی

لیسانس

مربی بهداشت خانواده

1377

 

4

عصمت علومی

لیسانس

کارشناس بهداشت عمومی (مرکزقوژد)

1384

 

5

فاطمه شاکری

فوق دیپلم

کاردان بهداشت محیط

1384

 

6

فاطمه فلاح

ليسانس

كارشناس مامايي

1386

 

 

 

 
پذیرش وتربیت بهورز:

داوطلبین بهورزی ازبین افرادواجدشرایط روستاهایی که طبق طرح گسترش نیازبه پذیرش بهورزدارند.انتخاب میشونداین افرادبایددارای شرایط زیرباشند:

1- بومی بودن 2- حداقل سن 18 وحداکثر24 سال 3-دارابودن دیپلم تجربی،ریاضی،علوم انسانی ویاداشتن مدرک فوق دیپلم دررشته های بهداشتی(مبارزه بابیماریهاوبهداشت خانواده)

پس ازاطلاع رسانی به روستاهای واجدشرایط گزینش بهورزازداوطلبین ثبت نام به عمل میآید.پس ازبرگزاری آزمون علمی ، افرادیکه 50%نمره آزمون علمی راکسب نمایندجهت مصاحبه معرفی میگردند.دوبرابرظرفیت پذیرش بهورز ، افردی که بالاترین امتیازآزمون علمی ومصاحبه راکسب نمودهاندبه هسته گزینش معرفی میگردندوهسته گزینش پس ازبررسی های لازم پذیرفته شدگان را اعلام میکند.ومرکزبهداشت استان مجوزشروع دوره آموزش بهورزی رابه شهرستانها صادرمی نماید.

پس ازطی 24ماه آموزش تئوری،عملی وانجام کارآموزی فراگیران فارغ التحصیل میشوند.آنهاتوانایی ومهارت لازم جهت ارائه خدمات بهداشتی رادرخانه های بهداشت راکسب نموده اند.

 

دوره آموزش بهورزی طی مدت24ماه دردوپایه معادل75واحددرسی مجموعا3341ساعت آموزشی برگزارمیگردد.

پایه اول بمدت29 هفته آموزش تئوری عملی درمحل مرکزآموزش بهورزی و15هفته کارآموزی درخانه های بهداشت آموزشی برگزارمی شود.

پایه دوم شامل: 24 هفته آموزش تئوری عملی درمحل مرکزآموزش بهورزی و22هفته کارآموزی درخانه های بهداشت دانش آموزی برگزارمیگردد.