امور ساختمان شبكه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

feizgh1[at]mums.ac.ir

 

شرح وظايف کارشناس امور ساختمان

 

 

       1

جمع آوري اطلاعات عرصه وعريان كليه ساختمانهاي شبكه ورسم نقشه هاي معماري

       2     

جذب بودجه هاي عمراني به طور 100 درصد وصرفه جويي در هزينه هاي انجام شده

       3

نظارت براجراي پروژه پانسيون در بيمارستانها

       4

اجراي ديواركشي ومحوطه سازي در مراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت

       5

نظارت براجراي محوطه سازي در بيمارستانها

       6

انجام تعميرات اساسي دركليه مراكز بهداشتي درماني خانه هاي بهداشت                     و بيمارستانها

       7

نظارت مستقيم بر انجام ساخت وسازه هاي كليه پروژه هاي عمراني كه توسط پيمانكاران معرفي شده از مديريت فني دانشگاه درحال اجرا است

       8

بررسي دقيق صورت وضعيتهاي ارائه شده از طرف پيمانكاران پروژه هاي   تحت نظارت شبكه

       9

انجام مكاتبات لازم در راستاي جذب اعتبارات وپاسخ به نامه هاي واصله در خصوص     مسائل عمراني شبكه