كارگزيني شبكه بهداشت ودرمان كاشمر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 کارگزینی  ستاد

فرآیندهای جاری اداری
فرمهای مورد نیاز

معرفی کارکنان

پایان طرح

فرم ثبت نام مشمولان طرح 

شرح وظایف کارکنان

کمک هزینه فوت 

 فرم تقاضای تجدید نظر طرح

واحدهای تابعه کارگزینی

کمک هزینه ازدواج 

 فرم ثبت نام مشمولان طرح پزشکان

 

پاداش پایان خدمت

متقاضیان معاف از طرح

 

بن کارت ملی 

درخواست صدور کارت شناسایی پرسنل و دانشجویان
  %