بایگانی ستاد شبکه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

( اسماعیل صلواتی)

مسئول دبیرخانه

ستاد شبکه شبکه بهداشت ودرمان کاشمر

 

 

 

شرح وظايف بایگانی

       1.     

حفظ ونگهداري نامه ها-اوراق واسناد ومدارك پرونده هاي عادي ومحرمانه برابر مقررات واصول بايگاني

       2.     

صورت برداري طبقه بندي كدگذاري وبايگاني پرونده ها

       3.     

پيوست كردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستورمافوق

       4.     

انتقال پرونده هاي مختومه به بايگاني راكد با اجازه مافوق

       5.     

حفاظت كامل از اوراق وپرونده هاي پرسنلي ونامه هاي محرمانه                          مانند:تأییدیه تحصلیی کارکنان

       6.     

تميز نگهداشتن پرونده ها

       7.     

اقدام در جهت امنيت مدارك واوراق

       8.     

عدم اجازه ورودافراد غير مجاز به بايگاني

       9.     

تحويل پرونده هاوساير مدارك به افراد فقط با اجازه مقام مافوق ومسئول مربوطه

      10.   

رعایت مسائل ایمنی ازنظر: آتش سوزی سرقت و...