تماس با ما

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تلفن های تماس شبکه  بهداشت و درمان : 55227504 051با 4خط

نمابر شبکه  بهداشت و درمان  : 55227501-051
پست الکترونیک واحد مدیریت شبکه: kash.mhcenter[at]mums.ac.ir
آدرس: کاشمر- خیابان امام خمینی - بین امام خمینی 3و5- شبکه بهداشت ودرمان  کاشمر
...............................................................................................................................
ارتباط با  واحد روابط عمومی 05155240049 
پست الکترونیک واحد روابط عمومی : kash.hcenter[at]mums.ac.ir
...............................................................................................................................


 تلفن های مرکز بهداشت : 55234223-051 با 4 خط
نمابر مرکز بهداشت کاشمر  : 55233235-051
آدرس: کاشمر- خیابان خرمشهر- نبش خیابان چمران- مرکز بهداشت کاشمر

...............................................................................................................................
 تلفن های بیمارستان شهید مدرس : 55227402-051  با 4 خط
نمابر مرکز بهداشت کاشمر  : 55227413-051
آدرس: کاشمر- خیابان 17 شهریور- انتهای خیابان رازی- بیمارستان شهید مدرس کاشمر
پست الکترونیک بیمارستان شهید مدرس : modarres.h.k[at]mums.ac.ir
...............................................................................................................................
 تلفن های بیمارستان حضرت ابوالفضل : 55238300-051  با 10 خط
نمابر مرکز بهداشت کاشمر  : 55251863-051 
آدرس: کاشمر- میدان سینا-  بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر
پست الکترونیک بیمارستان حضرت ابوالفضل  : aboulfazl.h.k[at]mums.ac.ir