آزمایشگاه بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 مسئول فنی :خانم دکترفاطمه فرهنگ دوست

متخصص پاتولوژیست

 

 مسئول آزمایشگاه:سید رضا سجادی

کارشناس علوم آزمایشگاهی
img_1398.jpg - 106.47 کیلو بایت

 

در راهروي ورودي به بخشها در ضلع غربي موقعيت آزمايشگاه واقع شده است. بعد از درب ورودي درب پاتولوژي ، محل نمونه گيري ادرار ، پذيرش بيماران و محل پاسخگويي به مراجعه كنندگان و سپس مكان نمونه گيري خون به ترتيب واقع شده اند. بيمار پس از پذيرش از نظر انجام آزمايش هاي درخواستي پزشك وارد اتاق نمونه گيري مي شود كه تخت معاينه و صندلي مخصوص نمونه در دو مكان جداگانه براي مراجعه كنندگان خانم و آقا وجود دارد.

كنار اتاق نمونه گيري گيري در راهرويي 6*3 در ضلع شمالي آن اتاق مخصوص پزشك آزمايشگاه واقع شده است. اتاق استراحت پرسنل نيز در روبروي آن مي باشد.

سالن اصلي آزمايشگاه به مساحت 16مترمربع رو به روي اين راهروي ورودي است كه تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي در آن قرار گرفته كه شامل آب مقطرگيري ، گازومتري ، انكوباتور ، شيكر ، بن ماري ، سانتريفيوژها ،روتاتور ، فلام فتومتر ، سل كانتر ، سديمان ريت ، يخچال بانك خون ، اسپكتوفتومتر و هماتوكريت متر است. اتاق كوچكي قسمت آزمايشگاه را به قسمت پاتولوژي متصل مي كند. بين اين دو قسمت مركز استريل در آبدارخانه وجود دارد. آبدارخانه به سالن اصلي آزمايشگاه متصل مي باشد. در قسمت پذيرش كامپيوتر داراي برنامه پذيرش بيماران و نتايج آزمايشگاهي وجود دارد كه متصدي آن پاسخگو مي باشد.

از درب ورودي پاتولوژي كه وارد شويد در سمت راست رختكن هاي پرسنل خانم و آقا جداگانه واقع شده است. شرويس هاي بهداشتي مخصوص پرسنل بخش و سپس در همان سمت سالن ورودي مركز پاتولوژي واقع مي باشد كه اتاقي 4*3 متصل به سالن 6*5 مي باشد. تجهيزات آن شامل ميكروتوم ، بن ماري ، سانتريفيوژ ، فوروتيشوپرسور ، نيشوفلوت  است.