منشور اخلاقي کارکنان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

منشور اخلاقی کارکنان شبکه بهداشت و درمان کاشمر

 حفظ ارزش هاي متعالي و احترام به مسائل اعتقادي کارکنان منطبق بر قوانين اداري و استخدامي از حقوق کارکنان می باشد.

 کارکنان حق دارند در زماني که به وظايف خود عمل مي کنند از حمايت مسئولين برخوردار گردند.

ارائه امکانات رفاهي به کارکنان در حد توان سازمان از حقوق ايشان مي باشد.

 سازمان بايد براي ارتقاء کيفيت خدمات ارائه شده توسط کارکنان برنامه تشويقي داشته باشد.

کارکنان شبکه بهداشت ودرمان کاشمر حق دارند در قبال ارائه مراقبت مطلوب از جانب بيمار و همراهان مورد احترام قرار گيرند.

 کارکنان بهداشت ودرمان کاشمرحق دارند از تکريم و حسن سلوک از سوي مسئولين ،کارکنان ،مآمورين دولتي و بازرسان برخوردار شوند.

 برخورداري و اطلاع از آخرين دستورالعمل ها و روش هاي نوين بهداشتی و درمانی درماني و آئين نامه هاي شغلي از حقوق کارکنان شبکه بهداشت و درمان کاشمر مي باشد.