مرکز بهداشتی درمانی اوندر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 مرکز بهداشتی و درمانی روستایی اوندر
مسئول مرکز :دکتر سمیه سادات حسینی
تلفن مرکز:0518853206
 
 

 

اوندر