مرکز بهداشتی درمانی طرق

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی طرق
مسئول مرکز:
دکتر احمد صدرایی فر
پزشک مرکز:
دکتر احمد صدرایی فر
شماره تلفن مرکز:05328883288