معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری کاشمر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فعاليتهاي معاونت آموزشي و پژوهشی

معاونت آموزشی ، متولی اصلی امور آموزش بوده و در این راستا به عنوان مركز اصلي طرح و تدوين برنامه هاي آموزشي، نظارت بر امور آموزشي و اجراي برنامه هاي مصوب آموزشيمقاطع مختلف تحصيلي مسئولیت ها و وظایف زیر را به عهده دارد:

الف) برنامه ريزيهاي آموزشي

· اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي و تنظيم برنامه هاي درسي و امتحاني.

· پيشنهاد طرح هاي آموزشي جديد و يا اصلاحات مورد نياز برنامه هاي آموزشي مصوب مقاطع مختلف به شوراي آموزش دانشگاه.

· ارائه طرحها و اصلاحات مصوب شوراي آموزش دانشگاه به شوراي عالي گسترش آموزش عالي براي تصويب نهايي و اخذ مجوزهاي لازم.

· پيشنهاد طرح هاي آموزشي فوق برنامه.

· - برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب

· - برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقاطع تحصیلی بالاتر)

· - برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی

· برنامه ریزی برای بازنگری اداری و موردی برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادی مراجع بالاتر

· برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان

· برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزش یابی

ب) اجراي مصوبات و برنامه هاي آموزشي

· اجراي برنامه ها و فوق برنامه هاي آموزشي مصوب در مقاطع كارشناسي، كاردانی

· ارجاع نامه های اداری و شکایات واصله به ادارات و واحدهای مربوطه

· دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی، واحدهای تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم

· شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و هیئت رئیسه دانشکده

· برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی، دوره های بازآموزی

· انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون و برون سازمانی

· اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده، معاونت آموزشی دانشگاه

· ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی در راستای مسئولیت های محوله

پ) نظارت و ارزيابي مقررات و برنامه هاي آموزشي

· نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي و برنامه هاي آموزشي.

· نظارت بر گروه هاي آموزشي و برنامه هاي آموزشي آنها و ايجاد هماهنگي بين آنها.

· نظارت بر جذب، تدريس و ارزيابي اساتيد.

· نظارت بر اعضاي هيئت علمي و برنامه هاي آموزشي و پژوهشي آنان.

· - نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی

· - نظارت بر فعالیت های اداره آموزش، واحد تحصیلات تکمیلی، واحد توسعه آموزش، دفتر استعدادهای درخشان و سمعی بصری

· - نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی

· ارزش یابی درونی گروه های آموزشی واحدهای آموزشی تابعه

· ارزش یابی مستمر کارکنان آموزشی

· ارزش یابی فرآیندهای آموزشی و برون دادها

· ارزش یابی فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده

ت) عضويت در شوراهاي آموزشي دانشگاه

· شوراي دانشگاه (هيئت رئيسه): اين شورا با حضور رياست دانشگاه، معاونين و مشاور رياست به صورت هفتگي براي بررسي مسائل مختلف دانشگاه و تصميم گيري درباره آنها تشكيل مي گردد.

· شوراي آموزشي: اين شورا حداقل هر ماه يك بار تشكيل مي‏ شود و كار آن بررسي مسائل مختلف حوزه آموزش است.

· شوراي تحصيلات تكميلي: شوراي تحصيلات تكميلي به اقتضاي شرايط و نياز جهت تصويب عناوين پايان ‏نامه، تعيين استاد راهنما و مشاور ساليانه سه بار تشكيل مي ‏شود.

· كميته ترفيعات اعضاي هيئت علمي: اين كميته به اقتضاي نياز به صورت هفتگي جهت ارزيابي فعاليت آموزشي، پژوهشي، اجرايي و فرهنگي اعضاي هيئت علمي و تصميم گيري نسبت به ترفيع آنان و نيز بررسي پرونده آنها به منظور تبديل وضعيت استخدامي و ارتقاي آنها تشكيل ميگردد

ج )هماهنگی:

-هماهنگی با معاونت های دانشجویی- فرهنگی، پژوهشی و اداری مالی در جهت نیل به اهداف سازمانی

- هماهنگی با فعالیت های گروههای آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

- هماهنگی فعالیت های اداری و واحدهای تابعه در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

- برای ارتباط با سایر دانشکده ها و دانشگاه ها و موسسات آموزشی داخل کشور جهت مبادله اطلاعات دانش و تجربيات

- برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواست ها

- برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاهی، معاونت های بهداشتی و درمانی و بیمارستان های آموزشی نظام پرستاری و پزشکی به منظور ارائه پیشنهاد و جلب همکاری