معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پرستاری کاشمر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مهندس منوچهر سخایی

سرپرست آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان کاشمر

کارشناس ارشد بهداشت محیط و حرفه ای

تلفن :05155265403

نمابر: 05155245200