درمانگاه تخصصي عصمتيه

برنامه درمانگاه تخصصی عصمتیه (بیمارستان شهید مدرس) شهرستان کاشمر

 

 

ایام هفته

متخصص داخلي

متخصص مغزو اعصاب

متخصص روانپزشكي

متخصص عفوني

متخصصص قلب

متخصص پوست

شنبه

آقاي دكتر غضنفري

آقاي دكتر عبدالهي

آقای دکتر کامرانی

خانم دكتر اكبري

آقاي دكتر مرتضوي

خانم دكتر روحانی

 

خانم دكتر نيازمند

خانم دکتر باغیاری

---------

یک شنبه

آقاي دكتر غضنفري

آقاي دكتر قانعي

خانم دكتر اكبري

آقاي دكتر مرتضوي

 

خانم دكتر روحانی

خانم دكتر درخشنده دل

خانم دكتر اديبيان

---------

دوشنبه

آقاي دكتر غضنفري

آقای دکتر کامرانی

خانم دكتر اكبري

-----------

خانم دكتر روحانی

آقاي دكتر زارع

آقاي دكتر اسكندري

خانم دكتر درخشنده دل

خانم دکتر باغیاری

خانم دکتر سجادی مقدم

سه شنبه

آقاي دكتر غضنفري

 

خانم دكتر اكبري

آقاي دكتر محمودي

 

خانم دكتر روحانی

خانم دكتر درخشنده دل

خانم دكتر اديبيان

خانم دکتر سجادی مقدم

چهارشنبه

آقاي دكتر غضنفري

آقاي دكتر قانعي

خانم دكتر اكبري

آقاي دكتر محمودي

خانم دكتر روحانی

 

خانم دكتر نيازمند

خانم دكتر درخشنده دل

خانم دکتر باغیاری

خانم دکتر سجادی مقدم

پنج شنبه

آقاي دكتر غضنفري

آقاي دكتر عبدالهي

خانم دكتر اكبري

------------

خانم دكتر روحانی

 

خانم دكتر درخشنده دل

خانم دکتر باغیاری

--------

1- نوبت دهی به صورت تلفنی از ساعت 5 الی 7 صبح می باشد . شماره تلفن نوبت دهی05155227504 می باشد.

2- خانم دکتر اعتماد رضایی متخصص داخلی از اول تا پانزدهم هر ماه در درمانگاه حضور دارند.


آدرس:خيابان امام خميني(ره)،بين مام خميني 3و5 ،شبكه بهداشت و درمان كاشمر،ساختمان درمانگاه عصمتيه

تلفن:05155267707