اهداف واستراتژي واحد بهداشت محيط

 

بهداشت محیط

کنترل عواملی از محیط که به نحوی بر روی سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی انسان تأثیر داشته و یا خواهد داشت و این عوامل در شرایط اقلیمی ، اجتماعی و صنعتی مختلف متفاوت است .

نظر به اینکه حفظ و تأمین بهداشت و سلامت جامعه در گرو ارائه خدمات گسترده و مطلوب بهداشتی می باشد . در این راستا واحد بهداشت محیط در سطح مراکز بهداشتی درمانی شهری ، روستایی و خانه های بهداشت خدماتی با اهداف ذیل انجام می دهد .

هدف کلی:

*ارتقاء سطح سلامتی جامعه وکاهش بیماریهای منتقله و واگیردار از طریق برنامه های بهسازی محیط روستاها با همکاری های درون بخشی و برون بخشی و نیز جلب مشارکتهای مردمی

اهداف اختصاصی:

1-    کاهش بیماریهای ناشی از دفع غیر بهداشتی فضولات و فاضلاب و زباله

2-  ارتقاء ایمنی غذا و سلامت مصرف کننده از طریق کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

3-  اجرای برنامه های مبارزه با ناقلین حشرات و جوندگان و سگهای ولگرد بمنظور پیشگیری از بیماریهای خطرناک

4-  ارتقاء وحفظ سلامتی در نقاط روستایی از طریق اجرای برنامه های سالم سازی و بهسازی منابع آب _ دفع بهداشتی مدفوع_جمع اوری و دفع بهداشتی فاضلابها وآبهای سطحی _ جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فضولات حیوانی و...

5-  بهبود شرایط بهداشت محیطی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و بیمارستان

6-  حفظ سلامت و ارتقاء سطح بهداشت عمومی از طریق نظارت بر آب شرب ونمونه برداری میکروبی وشیمیایی وکلر سنجی و بازدید از تاسیسات آب شرب شهر وروستاها

7-  اجرای برنامه عملیات بهداشت محیط روستاها وبهسازی سرویسهای بهداشتی مدارس روستایی و....

استراتژی:

1-  بکارگیری مطلوب از توان بالقوه پزشکان وکاردانان مراکز بهداشتی درمانی وبهورزان خانه های بهداشت در طرح پزشک خانواده

2-    جلب مشارکت فعال ادارات همسو وذیربط در راستای اهداف برنامه

3-  جلب مشارکت نیروهای مردمی و یا رابطین واستفاده از کمیته های بهداشت وشوراهای اسلامی

4-    اقدام در جهت تامین لوازم و ابزار و تجهیزات وماشین آلات مورد نیاز

5-    جلب حمایت مسئولین واستفاده از واحدهای غیر تخصصی درون بخشی

6-  جذب بموقع اعتبارات استانی متمرکز جهت اجرای طرحهای عملیات بهداشت محیط روستا و طرح بقا

7-    اعمال ضوابط قانونی بر حسب نوع تخلفات از مقررات بهداشت محیط وحرفه ای

8-  برگزاری جلسات کارگروه بهداشت ودرمان و تامین اجتماعی شهرستان ونظارت بر جلسات بخشها وروستاها

9-    اجرای طرح ادغام بهداشت مواد غذایی در سیستم شبکه

10-جلب مشارکت مدیران مدارس و شوراهای اسلامی روستاها ودهیاریها در جهت بهسازی سرویسهای بهداشتی مدارس