معاون درمان شبكه بهداشت ودرمان كاشمر

 

نام ونام خانوادگی:دکتر حسام امینی
 
پست سازماني : معاون  امور درمان
مدرك تحصيلي :متخصص جراحی عمومی   
تلفن مستقيم:05155251861

نمابر:05155251863