معاون درمان شبكه بهداشت ودرمان كاشمر

 

نام ونام خانوادگی:دکتر محمد رضا رضانژاد
 
پست سازماني : معاون  امور درمان
مدرك تحصيلي :متخصص طب اورژانس    محل تحصيل: علوم پزشکی مشهد
تلفن مستقيم:05155251861

نمابر:05155251861