معرفي پرسنل بخش كارگزيني شبكه بهداشت ودرمان كاشمر

 

  
 

 

نام: محسن سالاری
سمت: امور اداری و کارگزینی
تلفن مستقیم: 8227605
نمابر: 8227605

نام: علی خوش منظر
سمت: کارگزین مسئول
تلفن مستقیم: 8227605
نمابر: 8227605

khoshmanzara1[at]mums.ac.ir