حراست شبكه بهداشت ودرمان كاشمر

 

 

بسمه تعالي

 « اللهُمَ احرُسنی بِحراسَتِک وَ احفَظنی بِحفظِکَ»

 حراست شبکه بهداشت ودرمان کاشمر  

تلفن‌ مستقیم: 55227606-051

نمابر: 55227608-051