مرکز بهداشتی درمانی اوندر

 

 مرکز بهداشتی و درمانی روستایی اوندر
مسئول مرکز :دکتر سمیه سادات حسینی
تلفن مرکز:0518853206
 
 

 

اوندر