مرکز بهداشتی درمانی تربقان

 

مرکز بهداشتی و درمانی روستایی تربقان
در حال حاضر  این مرکز استیجاری است و با پیگیریهای چهره ماندگار ایران استاد فرزانه دکتر شمس شریعت این مرکز بهداشتی درمانی با زیر بنای 500 متر مربع در حال ساخت می باشد.