فروتقه و فدافن

 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی فروتقه و فدافن
مسئول مرکز :دکتر محمد بیگی
پزشکان مرکز:
دکتر محمد بیگی
خانم دکتر شیرزاد کریمی