فروتقه و فدافن

 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی فروتقه و فدافن
مسئول مرکز :دکتر عقیقی
پزشکان مرکز:
دکترعقیقی