مرکز بهداشتی درمانی فرح آباد

 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی فرح آباد    
مسئول مرکز: دکتر محمد عقیقی
پزشکان مرکز:
آقای دکتر عقیقی
خانم دکتر عقیقی