معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پرستاری کاشمر

 

مهندس منوچهر سخایی

سرپرست آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان کاشمر

کارشناس ارشد بهداشت محیط و حرفه ای

تلفن :05155265403

نمابر: 05155245200